author Call Us: 503 2256
2,200.00 Lakh (Kyats)
2,200.00 Lakh (Kyats)
2,600.00 Lakh (Kyats)
2,600.00 Lakh (Kyats)
2,800.00 Lakh (Kyats)
3,500.00 Lakh (Kyats)
Views 167

မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်အိမ်ရာ (100 x 100) မြေ ရောင်းပါမည်

Mingalardon, Thu Dhamma Road, North Okkalapa, Eastern District, Yangon, 11031, Myanmar

Land

3,500.00 Lakh (Kyats)
4,000.00 Lakh (Kyats)
Views 127

မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်အိမ်ရာ (100 x 100) မြေ ရောင်းပါမည်

Mingalardon, Thu Dhamma Road, North Okkalapa, Eastern District, Yangon, 11031, Myanmar

Land

4,000.00 Lakh (Kyats)
4,000.00 Lakh (Kyats)
4,000.00 Lakh (Kyats)
4,000.00 Lakh (Kyats)
Views 129

မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်အိမ်ရာ (6601 Sqft) 2RC ရောင်းပါမည်

Mingalardon, Thu Dhamma Road, North Okkalapa, Eastern District, Yangon, 11031, Myanmar

House

4,000.00 Lakh (Kyats)

House

4,300.00 Lakh (Kyats)
4,300.00 Lakh (Kyats)
4,500.00 Lakh (Kyats)
Views 184

မင်္ဂလာဒုံဥယျာဉ်အိမ်ရာ (40 x 70) 2RC,M-1,B-3 ရောင်းပါမည်

Mingalardon, Thu Dhamma Road, North Okkalapa, Eastern District, Yangon, 11031, Myanmar

Land

4,500.00 Lakh (Kyats)