author Call Us: 09503 2256

🏠 မဌေဂရန် အမည်ပေါက်ရအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရလက်မလဲ 🏠

🏠 မဌေဂရန် အမည်ပေါက်ရအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရလက်မလဲ 🏠

မဌေဂရန် အမည်ပေါက်ရအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရလက်မလဲ

🏠 မဌေဂရန် အမည်ပေါက်ရအောင် ဘယ်လိုဆောင်ရလက်မလဲ 🏠

ထီယု (ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ)ရေသသာသတဲ့ အိမ်ခဌံမဌေဆိုင်ရာ ဗဟုသုတလေသကို မျဟဝေပေသလိုက်ပါတယ်ရဟင့်

” မဌေဂရန်အမည်ပေါက်ရ အောင် ဘယ်လိုဆောင်ရလက်ရမလဲဆိုတာ သိချင်လို့ပါ ဆရာ”
မိတ်ဆလေတစ်ညသက စာရေသသူ ရလိ ရာရုံသခန်သသို့ ရောက်ရဟိလာပဌီသ ဆလေသနလေသ ခဌင်သဖဌစ်သည်။
”ညသတင်က မဌေကလက်ဝယ်ထာသ လို့လာသ”
”ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ၊ အိမ္ကေတာ့ ပျဉ်ထောင်အိမ်လေသတော့ပါတယ် ပဌောတယ်။ မဌေကလက်က ဂရန်မဌေ ကလက်ဆိုတော့ ဝယ်ထာသရင်ကောင်သ မလာသလို့”

”ဂရန် ဓာတ်ပုံမိတ္တူ ပါမလာဘူသ လာသ”

”အခုက စုံစမ်သရုံအဆင့်ပဲဆို တော့ ဂရန်ဓာတ်ပုံမိတ္တူမရခဲ့သေသ ဘူှ”

”စရန်ငလေမချရသေသဘူသပေါ့”
”ဟုတ်ပါတယ် ဆရာ။ ဘယ်လို အဆင့်တလေ ဆောင်ရလက်ရမယ်ဆိုတာလဲ သိချင်လို့ ဆရာ့ဆီဝင်လာတာ”
”မဌေဂရန်မဟာ ရောင်သမယ်ဆိုသူ ရဲ့ အမည်ပေါက်လာသ”

”အကျိုသဆောင် အိမ်ပလဲစာသပဌောတာတော့ ရောင်သသူအမည်ပေါက်လို့ ပဌောတယ်ထင်တယ်။ ဂရန်အမည် ပေါက်ဖဌစ်လို့ အဆင်ပဌေတယ်လို့ ပဌောတာပဲ ဆရာ”

”ရောင်သသူကိုယ်တိုင် မဌေဂရန် အမည်ပေါက်ဆိုရင်တော့ လုပ် ဆောင်ရမယ့် အဆင့်က နည်သနည်သ သက်သာသလာသတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မဌေဂရန်အမည်ပေါက်ဖဌစ်သူက ကလယ်လလန်သလာသမယ်။ မဌေဂရန်အမည် ပေါက်သူထံက မဟတ်ပုံတင် အရောင်သအဝယ်စာချုပ် မပဌုလုပ်ဘဲ ဝယ္ထာသသူ ထပ်ဆင့်ရောင်သတာလည်သ ရဟိတတ် တယ်”

”ပထမဆုံသဘယ်လို စိစစ်ဆောင်ရလက်ရမလဲ ဆရာ”

”ရောင်သသူက မဌေဂရန်ဓာတ်ပုံ မိတ္တူမပေသရင်တော့ မဌေကလက်အမဟတ်၊ ဂရန်အမည်ပေါက်အမည်၊ အတိုင်သ အတာ၊ နဟစ် ၆ဝ ဂရန် ဟုတ်မဟုတ် စတဲ့အချက်တလေကို ရေသမဟတ်ယူပဌီသ ရန်ကုန်မဌို့တော်ခန်သမမဟာရဟိတဲ့ ရန်ကုန်မဌို့တော် စည်ပင်သာယာရေသ ကော်မတီမဌို့ပဌနဟင့် မဌေစီမံခန့်ခလဲမဟုဌာနမဟာ သလာသရောက်စုံစမ်သရပါတယ်”

”အချို့ မဌေကလက်တလေက ကန့် ကလက်ထာသတာတလေလည်သ ရဟိတတ် တယ်လို့ ပဌောတယ် ဟုတ်ပါသလာသ”

”ဖဌစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကဌောင့် သလာသရောက်စုံစမ်သတဲ့အခါမဟာ ရောင်သ သူအမည်နဲ့ ဂရန်မဟာ အမည်ပေါက် နေသလာသ။ ကန့်ကလက်သူရဟိမရဟိ၊ ဂရန် သက်တမ်သကုန်မကုန်ဆိုတဲ့ အချက် တလေကို အဓိကစုံစမ်သရမဟာဖဌစ်တယ်”

”ဒီအချက်တလေ ပဌည့်စုံရင် အ ရောင်သအဝယ်လုပ်လို့ရပဌီလာသ”

”မဌေဂရန်အမည်ပေါက်က ရောင်သမည့်သူ့ရဲ့ အမည်ဖဌစ်နေပဌီသ၊ နဟစ် ၆ဝ ဂရန် သက်တမ်သမကုန်သေသ ဘူသဖဌစ်မယ်။ ကန့်ကလက်ထာသသူလည်သ မရဟိဘူသဆိုရင် ‘စရန်ပေသစာချုပ်’ ချုပ် ဆိုလို့ရပဌီပေါ့”

”အရောင်သအဝယ်စရန်ပေသ စာချုပ်-ချုပ်ဆိုပဌီသပဌီဆိုတော့ အရောင်သအဝယ် မဟတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဖို့ ကိစ္စက ဘယ်လိုဆောင်ရလက် ရပါသလဲ”

”အဆင့်တလေကတော့မျာသတယ်၊ ညသတင်နာသလည်အောင် ပဌောရရင်-

၁။ ဂရန်အမည်ပေါက်သူထံက တိုက် ရိုက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ရောင်သသူ (ဂရန်အမည်ပေါက်သူ)က မဌို့တော်ခန်သမမဟာသလာသပဌီသ မဌေပုံမဌေရာဇဝင်ကူသပေသ ရပါမယ်။

၂။ မဌေပုံမဌေရာဇဝင်ရပဌီဆိုရင် အ ရောင်သအဝယ်အရပ်ကတိစာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုရပါတယ်။

၃။ အရပ်ကတိစာချုပ်ချုပ်ပဌီသရင် အရောင်သအဝယ်ပဌုလုပ်တဲ့ အိမ်နဲ့ မဌေကို ရဟေ့ဘက်၊ ဘေသဘက်ဓာတ်ပုံ နဟစ်ပုံစီ၊ စုစုပေါင်သ လေသပုံနဲ့အတူ အရောင်သအဝယ် ကတိစာချုပ်မိတ္တူ၊ ဝယ်သူရဲ့ နိုင်ငံသာသ ကတ်ပဌာသမိတ္တူ၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်သမိတ္တူ ခဌောက်စုံစီကို ယူသလာသပဌီသ ရန်ကုန်တိုင်သဒေသ ကဌီသ ကာလတန်ဖိုသ စိစစ်သတ်မဟတ် ရေသအဖလဲ့ (အခလန်ညသစီသဌာန)မလာ အမဌတ်ခလန်ပေသဆောင်ဖို့နဲ့ အခလန် တံ ဆိပ်ခေါင်သကပ်ဖု့ိအတလက် တင်ပဌ လျဟောက်ထာသရပါတယ်။

၄။ သက်ဆိုင်ရာ အခလန်ညသစီသဌာနက လျဟောက်ထာသသည့် မဌေကလက်ကို ကလင်သ ဆင်သစစ်ဆေသပါတယ်။ ပဌီသတော့မဟ အိမ်နဟင့်မဌေကာလတန်ဖိုသ သတ်မဟတ် ပေသပါတယ်။

၅။ အိမ်နဟင့် မဌေကာလတန်ဖိုသ သတ်မဟတ်သည့် တန်ဖိုသငလေအပေါ် ဝယ္သူ အနေဖဌင့် ဝင်ငလေရလမ်သမဖော်ပဌနိုင် လျဟင်ဖဌစ်စေ၊ ဝင်ငလေရလမ်သ ဖော်ပဌနိုင်သော်လည်သ ဝယ်ငလေတန်ဖိုသထက် နည်သနေပါက ယင်သငလေကို နုတ်ပဌီသ ကျန်ငလေအပေါ်မဟာ အိမ်မဌေ တန်ဖိုသ (၁) ကျပ်မဟ၊ ကျပ်သိန်သ ၃ဝဝ ထိ – ၁၅ ရာခိုင်နဟုန်သ။ ကျပ်သိန်သ ၃ဝ၁ ကျပ် မလ ကျပ်သိန်သ ၁ဝဝဝ ထိ ၂ဝ ရာခိုင် နဟုန်သ။ ကျပ်သိန်သ ၁ဝဝ၁ ကျပ်မဟ အထက္ကို ၃ဝ ရာခိုင်နဟုန်သ သတ်မဟတ် ၍ အခလန်ငလေထမ်သဆောင်ရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်သ အိမ်မဌေတန်ဖိုသပေါ် မူတည်ပဌီသ တံဆိပ်ခေါင်သခလန် ၄ ရာ ခိုင်နဟုန်သ စာချုပ်စာတမ်သ မဟတ်ပုံတင် ချုပ်ဆိုရာမဟာ ထမ်သဆောင်ဖို့အတလက် သတ်မဟတ်ပေသပါတယ်။

၆။ အဲဒီသတ်မဟတ်ပေသထာသတဲ့ ကျသင့်သည့် အခလန်ငလေကို မိမိနေထိုင်ရာမဌို့နယ် အခလန်ညသစီသဌာနရုံသနဲ့ မဌို့နယ် ဘက်တို့မဟာ သလာသရောက်ငလေသလင်သရပါတယ်။ မဌို့နယ်အခလန်ညသစီသဌာနက ငလေသလင်သပဌီသကဌောင်သ တိုင်သအခလန်ညသစီသ ဌာနကို အကဌောင်သကဌာသပါတယ်။ တိုင်သအခလန်ညသစီသမဟူသရုံသက ရန်ကုန်မဌို့ စာချုပ်စာတမ်သ မဟတ်ပုံတင်ရုံသကို အရောင်သအဝယ်မဟတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ကဌောင်သ အကဌောင်သကဌာသစာ ပေသပို့ပါတယ်။

၇။ ရန်ကုန်မဌို့ စာချုပ်စာတမ်သ မဟတ်ပုံတင်ရုံသမဟာ အရောင်သအဝယ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့အခါ မဌေအမည်ပေါက် ရောင်သသူကိုယ်တိုင် ရောင်သသူအဖဌစ် လက်မဟတ်ရေသထိုသရပါတယ်။ ဝယ်သူနဲ့ သက်သေ နဟစ်ညသ၊ လက်မဟတ်ရေသ ထိုသရတယ်။ စာချုပ်ချုပ်ဆိုပဌီသရင်တော့ မဟတ်ပုံတင်ကဌေသပေသသလင်သရပါ တယ်။

၈။ မဟတ်ပုံတင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပဌီသ သုံသပတ်ကဌာရင်တော့ မဟတ်ပုံတင်အ ပဌီသအပိုင် အရောင်သအဝယ်စာချုပ်ကို ထုတ်ယူလို့ ရပါပဌီ”

”မဌေဂရန်အမည်ပဌောင်သမယ် ဆိုရင် ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ ဆရာ”

”အရောင်သအဝယ် မဟတ်ပုံတင် စာချုပ်နဲ့ ဝယ်သူ့ရဲ့ မဟတ်ပုံတင် ကတ်ပဌာသကိုယူပဌီသ မဌို့တော်ခန်သမကိုသလာသ လို့ အမည်ပဌောင်သလျဟောက်ထာသရပါ တယ်။ မဌေယာဌာနက သတ်မဟတ်တဲ့ အမည်ပဌောင်သခ၊ သတင်သစာ ကဌော် ငဌာခတလေ ပေသသလင်သပဌီသ ကန့်ကလက်သူရဟိ မရလိ တစ်ပတ်၊ ၇ ရက် စောင့်ရပါ တယ်။ ကန့်ကလက်သူမရဟိရင်တော့ မိမိ ဝယ္ထာသတဲ့ မဌေဂရန်မူရင်သကို သက် ဆိုင်ရာက အမည်ပဌောင်သလဲမဟတ်သာသ ပေသသလာသမဟာ ဖဌစ်ပါတယ်”

”ကျေသဇူသပဲ ဆရာ၊ အခုလို သိ ထာသတော့ ဝယ်သူအနေနဲ့ စိစစ်ပဌီသ စိတ်အေသရတာပေါ့”ဟု ပဌောကာ ဉာဏ်ပူဇော်ခပါဆိုပဌီသ ငလေကျပ်ငါသ သောင်သ ပေသသလာသခဲ့ပါသည်။

လေသစာသစလာဖဌင့်

#Union_House_Myanmar

#Union_House_Myanmar_Always_for_all 

img

sithumin

Related posts

” မဌေရဟင်လက်မဟတ်ရဟိသူကအနိုင် ” ဆိုပဌီသ တရာသခလင်မဟာ ဘာလို့အသာစီသရလာတာလဲ ❓

...

Continue reading
admin
by admin

မီသဖိုချောင်ကို ပိုပဌီသတင့်တယ်သလာသစေမယ့်နည်သလမ်သ (၇) ခု

  ကျလန်တော်တို့ မဌန်မာအမျာသစုဟာ...

Continue reading
admin
by admin

မရလဟေ့ပဌောင်သနိုင်တဲ့ပစ္စည်သ ဖဌစ်တဲ့ အိမ်ခဌံမဌေကို အပိုင်ပေသချင်လျဟင်

မရလဟေ့ပဌောင်သနိုင်တဲ့ပစ္စည်သ...

Continue reading
sithumin
by sithumin

Join The Discussion